logo Curacare.png

Cura-Care streeft naar een eenduidig familiaal maar professioneel beleid, waar elke organisatie en dividi z'n eigenheid behoudt en waar iedereen zijn sterktes kan laten uitblinken ten voordele van onze bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers.

Swishsuggesties

 • Hoe realiseer ik een groei op verschillende locaties en blijf ik toch het familiale behouden? 

 • Centraal versus decentrale organisatie, een gezond en functioneel evenwicht

 • Onthaal nieuwe medewerkers

 • Palliatieve zorg

 • Kleinschalig wonen voor personen met dementie: een aparte, beveiligde en beschermende afdeling met extra aandacht voor aangepaste zorg en animatie.

AZalma-groot-met tagline.jpg

A.Z. Alma kreeg in 2019 de award van zorgwerkgever van het jaar. Dit middelgroot ziekenhuis heeft de ideale schaalgrootte voor een mooi en divers aanbod op het vlak van tewerkstellingskansen, diensten en HR-ondersteuning. AZ Alma zet in op een warm en menselijk personeelsbeleid dat mensen ondersteunt en kansen geeft in een aangename en innovatieve werkomgeving. 

Swishsuggesties

 • Aanbod voor leidinggevenden

 • Leidinggeven voor verpleegafdelingen en diverse andere diensten

 • Uitwisseling van ervaringen m.b.t. plannen van personeel, ontwikkelingsgesprekken en disfunctioneringsgesprekken

 • Voorbereiding accreditatietraject

 • Aanbod vanuit HR en organisatie

 • Rekrutering en selectie, employer branding, onthaaldagen, inscholingsplannen

 • Welzijnsbeleid

 • Absenteïsmebeleid

 • Opleidingsbeleid, inbedden e-learning

 • Efficiënte organisatie van HR dienst

 • Aanpak fusietraject

 • Invoering plaats- en tijdsonafhankelijk werken voor administratieve diensten

 • Contacteer ons gerust voor een specifieke vraag

 • Verpleegafdelingen

 • Administratieve diensten

 • Voedingsdienst

 • Dienst magazijn en distributie

 • Technische dienst

 • Schoonmaakdienst

 • Apotheek

 • Dienst patiëntenbegeleiding

 • Pastorale dienst

 • Kwaliteit-Lean-Innovatie-Management

 • PR en communicatie

 • Ombudsdienst

 • Revalidatiecentrum

 • Afdelingslogistieke en patiëntentransport

 • ...

Logo De Ark.png

De Ark Gent is een kleinschalige organisatie van woonondersteuning en dagbesteding (samenwerking met andere dagcentra, eigen begeleid werk) waar de nadruk ligt op het versterken van mensen met een verstandelijke beperking. De unieke, gemengde woonvorm (inwonende vrijwilligers, studenten) zorgt voor een familiale sfeer en samen met onze vele vrijwilligers doen we aan concrete community building.

Swishsuggesties

 • Creëren van een warme, huiselijke sfeer

 • Gemeenschapsopbouw

 • Vrijwilligers vinden en aan de organisatie binden

 • Leren en werken vanuit een sterk beleefde identiteit en missie, met aandacht voor zingeving

 • Deel uitmaken van een internationale federatie (L' Arche International)

De Hagewinde.jpg

Hagewinde is een warme, deskundige, dynamische en stabiele organisatie, innovatief en met veel expertise in huis. Er is een brede waaier aan doelgroepen die elk zorg op maat krijgen.

Swishsuggesties

 • Vaktechnisch / (ortho)pedagogisch: contextversterkend werken, GES, ASS, wederzijdse emotionele beschikbaarheid, waakzame zorg, omgaan met agressie.

 • Vaktechnisch / management: veranderingsmanagement, opmaken van beleidsplannen en -cycli, ondersteuning van medewerkers, strategische vorming, oplossingsgericht werken.

 • Intermenselijk: ondersteuningsgesprekken voeren, krachtversterkend coachen, zorg na een ingrijpende gebeurtenis.

Logo_Mozaïek.jpg

Mozaïek heeft een breed en gevarieerd aanbod op het vlak van dagondersteuning in daggroepen en ateliers (variabel aanbod) en woonondersteuning met niet-permanente begeleiding (beschermd wonen).

Swishsuggesties

 

Dagondersteuning:

 • Organisatie: invulling op maat in groep en ateliers met een variabel aanbod, zowel binnen Mozaïek als inclusief, zowel in groep als individueel

 • Specifieke ateliers: bakkerij (deelstappen productieproces), houtatelier met aangepaste hulpstukken, winkelatelier (interne winkel) met eigen app voor bestellingen en stockbeheer

 • Daggroepen: zinvolle dagondersteuning voor personen met hoge ondersteuningsnood: belevingstheater, bewerking speksteen, muziekactiviteiten, semi-industriële activiteiten...

 • Woonondersteuning: organisatie beschermd wonen en andere woonvragen m.b.t. schoolverlaters, langdurige psychiatrie, studiowonen...

logo sint-Elisabeth.jpg

Swishers zijn hier welkom om de specifieke sfeer op te snuiven! Uit bevragingen van de doelgroep blijken volgende sterktes: vriendelijkheid van personeel, palliatieve zorgen en pastorale omkadering.

 

Verder zet dit woon-zorgcentrum sterk in op leefgroepwerking, kennis omtrent dementie en kwaliteit van zorg.

Swishsuggesties

  diensten

 • Zorgmanager en kwaliteitscoördinator

 • Administratie en boekhouding

 • Personeelsdienst

 • Kinesitherapie

 • Grootkeuken met diëtiste

 • Kapsalon

 • Sociale dienst 

 • Pastorale dienst

 • Technische dienst 

   zorgafdelingen 

 • Verpleegkundigen

 • Zorgkundigen

 • Animatoren

 • Onderhoudspersoneel

 • Ergotherapeuten

 • Opvoeders

Logo_nieuw.jpg

Het Erfgoedhuis van de Zusters Van Liefde is een erfgoedinstelling met een digitale twist.

Swishsuggesties

 • Beheer van een organisatiearchief: inrichting van een archiefruimte, opstellen van een archiefselectielijst, opmaken van een inventaris, verpakken van uw archief, bekend maken van uw archief

 • Opzetten en beheren van een eenvoudige website in Wordpress: functionele analyse, selectie van een Wordpress-template, inrichting van de website, contentbeheer en hosting mogelijkheden.

logo Humival-web.jpg

Humival is een kleinschalige, flexibele organisatie met de nadruk op het familiale en huiselijke karakter.

Swishsuggesties

 • Omgaan met een verstandelijke beperking vanuit het principe zorg op maat, emancipatie, inclusie en kwaliteit van leven

logo duurzame mobiliteit.jpg

Netwerk duurzame mobiliteit is een kleine organisatie met een breed werkveld. We doen beleidswerk op Vlaams niveau, zetten communicatieprogramma's op richting breed publiek, zoeken samenwerking met verschillende partners en voeren verschillende projecten uit rond duurzame mobiliteit. Als koepel ondersteunen we onze leden zowel organisatorisch als inhoudelijk.

Swishsuggesties

 • Communicatiestrategieën

 • Copywriting, contentcreatie

 • Communiceren via social media

 • Campagnecoördinatie en uitvoering

 • Beleidswerk en onderzoek rond duurzame mobiliteit op Vlaams niveau

 • Projectwerking rond buurtpunten en participatie

 • Participatiemethodieken

 • Opzetten van een vormingsaanbod

 • Creatief vergaderen

 • Organisatie van studiedagen

logosl.jpg

Sint-Lodewijk is een organisatie waar expertise voorop staat en waar medewerkers met een warm hart aan de slag gaan met mensen met een motorische beperking. 

Swishsuggesties

 • Door de omvang van de organisatie kan je vanuit verschillende invalshoeken bijleren in de organisatie.

 

 • als zorgmedewerker

 • Ervaring binnen de verschillende leeftijdsgroepen

 • Samenwerking in team rond een cliënt met een motorische beperking

 • Ervaring in een team van begeleiders/opvoeders, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychoteherapeuten, voedingsdeskundigen, verpleging, ...​

 • in de uitgebreide  ondersteunende dienstverlening

 • Uitgebouwde administratieve dienst

 • Technnische dienst

 • Keukenwerking

 • Logistieke dienst

LogoTabor.jpg

De Taborgroep is een netwerkorganisatie die inzet op waardegericht duurzaam ondernemen en innovatie om zo het sociaal ondernemerschap te versterken. Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en engagement wordt er gestreefd naar zinvol werk.

Swishsuggesties

Directie

 • Processen ondersteunen en begeleiden

 • Aandachtspunten voor het samenwerken met meerdere organisaties: do's en don'ts

 • Hoe medestanders vinden voor een project

 • Meerjarenplanningen opmaken

Team talent en organisatie

 • Meelopen in een specifiek traject bv. strategische oefeningen, opleidingen op maat maken, vormingen uitwerken, teamcoaching, medewerkerstevredenheid, zuurstofdagtraining, intervisiegroepen begeleiden...

Team duurzame infrastructuur​

 • Een afgebakend project mee (op)volgen: bouwdossier, archeologienota, bodemproblematiek, aanvaar huursubsidies 

 • Inzicht krijgen in de documentenstroom en administratieve opvolging van een dossier

 • Aanstelling ontwerper

 • Samenstellen uitvoeringsdossier

 • Aansturen technische dienst

Verburcht.jpg

A. Verburght vzw ondersteunt volwassenen met een beperking samen met hun familie en netwerk bij het ondersteunen van hun leefkwaliteit in een familiale en open sfeer.

Swishsuggesties

 • Hulpmiddelen en aanpassingen voor personen met een motorische beperking

 • Dagbestedingsaanbod op maat van volwassenen met een motorische beperking

 • Bewegingsactiviteiten op maat van volwassenen met een motorische beperking

 • Praktische organisatie van de dag: ADL, activiteiten, individuele begeleiding

logo%20De%20Klokke_edited.png

'Wonen, werken en plezier maken', dat is het motto van De Klokke, vergund zorgaanbieder. De Klokke is een sterk groeiende organisatie met aandacht voor vragen van de cliënt. De Klokke is inclusief gericht, werkt op maat, emancipatorisch, en focust op kwaliteit van leven.

Swishsuggesties

 • woonplaatsondersteuning: permanent wonen, crisisopvang en kortverblijf

 • dagopvang en dagbesteding

 • individuele begeleiding aan huis en permanent

 • 'trainingswoningen'

logo De Triangel.jpg

Dienstverleningscentrum De Triangel vzw is een organisatie met open vizier naar maatschappelijke ontwikkelingen met expertise in het werken met mensen met autisme, gedrag- en emotionele stoornis of meervoudige beperking.

Swishsuggesties

 • Leiding geven

 • Specifieke doelgroepen en de kennis hierrond

 • Engineering, zoeken naar en creëren van aanpassingen op technisch vlak

 • Contextbegeleiding

 • Maaltijdbegeleiding, aanpassingen keuken en logo

 • Kanteling van de organisatie

Logo De Vierklaver_web2.jpg

De vierklaver is een organisatie die zijn medewerkers laat groeien in zelfsturing, met ondernemende teams als ultiem doel.

Swishsuggesties

 • Werken met zelfsturing, groeien naar ondernemende teams: teamlid, teamcoach, beleidsverantwoordelijke

 • Inclusie voor bewoners en cliënten (begeleider en teamcoach)

 • Oplossingsgericht coachen (teamcoach)

logo plattelandscentrum.png

Het plattelandscentrum bouwt samen met verschillende actoren aan plattelandsgemeenschappen waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen ze door de participatie van de bevolking te verhogen, vormingsinitiatieven op te zetten en innovatieve projecten te coördineren. Vanuit de waarden samenwerking, innovatie en creativiteit willen ze het verschil maken voor de gemeenschap. 

Swishsuggesties

expertise op het vlak van:

 • projectwerking en administratie

 • beheer overheidsinfrastructuur

 • vertaling wettelijke aspecten bv.HACCP, risico-analyses, calamiteitenplan, ...

 • opzetten vrijwilligerswerking

 • creatie toeristisch aanbod

 • opzetten en aanbieden educatie

 • begeleiding van drie CVBA's

bezig met de uitrol van;

 • opzetten gemeenschapsmunt

 • co-creatie en participatie trajecten

 • uitbouw organisatiemodellen voor optimale vrijwilligerswerking

 • distributie hoeve- en streekproducten, samenwerking van producenten.

LUS vzw.jpg

Lus vzw is 12 jaar geleden als kleine burgerbeweging ontstaan in Gent. Ze is ondertussen uitgegroeid tot een sociale beweging en vrijwilligersorganisatie die als corebusiness inzet op meer verbondenheid tussen mensen. Het is de ambitie van Lus om ‘lussen’ in Vlaanderen op de kaart zetten. Lussen als werkwoord. Als een geheel van alle mogelijke acties die bijdragen aan het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen.

Swishsuggesties

Wij zijn een sterk visiegedreven organisatie met expertise op vlak van:

 • inclusie en burgerschapsmodel

 • sociale netwerkontwikkeling

 • vrijwilligerswerking

 • co-creatie en gedeeld leren

We zijn de laatste jaren sterk bezig geweest met:

 • Ons vrijwilligersbeleid

 • Output, outcome en impactmeting

 • Organisatiestructuur en personeelsbeleid

 • Samen leren

 • Financiële zekerheid

Wil je ook jouw onderneming of organisatie in ons aanbod zien? Contacteer ons en stap mee in het Swishnetwerk!

Yoga at Home